Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM

                             TT Nghiên Cứu & chuyển Giao                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                        Khoa học công nghệ                                                               ***********
 

                         *******
 
THỦ TỤC QUY TRÌNH
Chuyển giao KHCN do Trung tâm ký kết hợp đồng,
CBCC các Khoa, Phòng trực tiếp thực hiện
 
A. Trước khi ký hợp đồng chuyển giao :
1. Người trực tiếp thực hiện hợp đồng đàm phán với đối tác về nội dung hợp đồng, thỏa thuận các điều khoản của hợp đồng như : giá cả, phương thức thanh toán, thời gian thực hiện, thời gian bảo hành .v.v.v. . .
2. Người thực hiện hợp đồng đến Trung tâm NC&CG KHCN làm việc về nội dung hợp đồng sẽ thực hiện, soạn thảo hợp đồng (Trung tâm cung cấp mẫu đúng quy định) đưa đối tác ký trước sau đó đưa về Trung tâm ký.
3. Trung tâm tiến hành lập hợp đồng ủy thác :
-  Người nhận ủy thác nghiên cứu kỹ các quy định trong hợp đồng ủy thác, trình Khoa, Phòng (đơn vị quản lý trực tiếp người nhận ủy thác) có ý kiến về năng lực thực hiện hợp đồng của người nhận ủy thác.
-  Tiến hành ký kết hợp đồng ủy thác giữa Trung tâm và người thực hiện hợp đồng .
B. Quá trình thực hiện hợp đồng chuyển giao :
1. Người nhận uỷ thác cần lập kế hoạch để thực hiện hợp đồng đúng tiến độ.
2.  Mọi thủ tục thu chi theo tiến độ phải được thực hiện tại phòng kế toán Trung tâm theo đúng thời gian đã ghi trong hợp đồng.
3. Người nhận ủy thác được tạm ứng theo tiến độ để thực hiện hợp đồng, và có trách nhiệm thanh toán tạm ứng đúng thời hạn (trên nguyên tắc hoàn đợt trước mới ứng tiếp đợt sau), phòng kế toán Trung tâm có quyền từ chối những chứng từ thanh toán không đúng quy định.
4. Trong trường hợp có thay đổi về thời gian thực hiện hợp đồng, hoặc có những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện .v.v.v người ủy thác có trách nhiệm lập các biên bản ghi rõ lý do để làm minh chứng cho sự chậm trễ hoặc thay đổi.
5. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn và thời gian thực hiện dài, bên nhận ủy thác có trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện và cung cấp cho trung tâm những văn bản minh chứng như biên bản nghiệm thu, biên bản giao nhận sản phẩm của từng đợt, nếu thấy cần thiết trung tâm sẽ tham gia kiểm tra việc thực hiện hợp đồng.
C. Kết thúc hợp đồng :
1. Khi hợp đồng đã thực hiện xong người nhận ủy thác lập biên bản minh chứng cho việc đã hoàn tất hợp đồng như:
- Biên bản nghiệm thu, giao nhận đối với các hợp đồng thiết kế lắp đặt, cung cấp cây con giống v.v.v. . .
- Quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền đối với các hợp đồng lập báo đầu tư môi trường, đánh giá tác động môi trường v.v.v. .
2. Người nhận ủy thác nộp đầy đủ các khoản thu như: các khoản thuế theo quy định, phí quản lý v.v.v. . .
3. Người nhận ủy thác thanh toán các khoản đã tạm ứng để thực hiện hợp đồng.
4. Trung tâm xuất hoá đơn trên cơ sở nghiệm thu, và thanh lý hợp đồng đã được lập.
 
                                                                                                                           Giám đốc
 
 
                                                                                                                    ThS. Cao Xuân Tài
 
 
 

 

Số lần xem trang: 2317
Điều chỉnh lần cuối: 07-07-2011

Thủ tục, quy trình hợp đồng thực hiện tại Trung tâm ISO. (10-11-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy bốn sáu

Xem trả lời của bạn !