BAN GIÁM ĐỐC

1. PGS. TS. Dương Nguyên Khang   Giám đốc

2. ThS. Phạm Văn Quý                        Phó Giám đốc

 

 
 
 
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI V
1.  ThS. Phạm văn Quý (Trưởng phòng – Phụ trách chung)
2.  CN. Phạm Sĩ Hòa (Phụ trách kế toán)

 3. Lâm Thị Trà My (nhân viên kế toán)

4. Meas Văn Lang (Bảo vệ)
5. Võ Thị Cẩm Phượng (Văn thư kiêm thủ quỹ)
6. Nguyễn Quốc Oanh (Phụ trách điện - nước)
PHÒNG QUẢN LÝ - CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

 1. ThS. Lý Văn Nhưng (Trưởng phòng - Phụ trách chung)

2. KS. Lê Chí Cường (Nghiên cứu viên)

PHÒNG CHĂN NUÔI ĐẠI GIA SÚC
1. Lê Gia Thanh (Nhân viên)
2. Nguyễn Văn Phi (Nhân viên)
3. Lê Văn Hải (Nhân viên)
PHÒNG CHĂN NUÔI TIỂU GIA SÚC
1. Dương Thị Muội (Nhân viên thuốc thú y)
2. Hoàng Tiến Dương (Nhân viên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 2416
Điều chỉnh lần cuối: 20-06-2014

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một một tám tám sáu

Xem trả lời của bạn !