CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
******
 
 HỢP ĐỒNG ỦY THÁC
 
Số :……./HĐUT
Ngày ...tháng...năm 2011
 
 
            - Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực hiện.
            - Căn cứ vào đề nghị của :…………………………………………………………..
            - Căn cứ vào nội dung ký kết của hợp đồng số :      /HĐ ngày...tháng...năm 20....
           
Tại Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Khoa học Công nghệ; Chúng tôi gồm có:
 
Bên A : TT NGHIÊN CỨU và CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ          
            Địa chỉ : Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
            Điện thoại : 08.38966056 - 08.38967347, Fax : 08.38963713
            Số tài khoản : 102010000179663 Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Sài Gòn.
  Do Ông CAO XUÂN TÀI, Chức vụ : Giám đốc, làm đại diện.
 
Bên B : ……………………………………………………………………………………….
           
Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng ủy thác với các điều khoản sau:
 
 
Điều 1 :Nay bên A ủy thác cho bên B thực hiện hợp đồng số :    /HĐ (ký ngày ..../.../20....) đã được ký kết giữa Trung Tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Khoa học Công nghệ và Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Lâm Nghiệp Tây Nguyên.
 
 
Với nội dung : …………………………………………………………………………
 
Điều 2 : - Bên B có nhiệm vụ lập dự toán chi phí, thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật và các điều khoản đã ký kết ở hợp đồng.
 
            - Bên B được phép thay mặt Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao KHCN giao dịch với bên đối tác trong quá trình thực hiện hợp đồng và có nhiệm vụ theo dõi báo cáo với Trung tâm về tiến độ thực hiện, đôn đốc bên đối tác thanh toán đúng thời hạn.
- Bên B được tạm ứng chi phí theo tiến độ thực hiện hợp đồng và có nhiệm vụ thanh toán tạm ứng bằng các chứng từ hợp pháp và hợp lệ theo đúng qui định của Bộ Tài chính. Bên B có trách nhiệm lập biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng theo đúng qui định.
 
            - Bên B có nhiệm vụ nộp các khoản thu theo luật thuế hiện hành.
  - Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về các yêu cầu kỹ thuật cũng như chất lượng và có nhiệm vụ giải quyết những khiếu nại (nếu có) của bên đối tác trong quá trình thực hiện hợp đồng và thời gian bảo hành.
 - Mọi khoản thanh toán giữa Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao KHCN và bên đối tác cũng như giữa Trung tâm và người nhận ủy thác phải được thực hiện đúng qui định tại phòng Kế toán - Tài vụ Trung tâm.
 - Bên B có trách nhiệm nộp cho Trung tâm 10% trên tổng giá trị hợp đồng.
 
 
Điều 3 : Điều khoản chung
 
            - Hai bên có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh hợp đồng đã ký. Có gì cần thay đổi phải cùng nhau bàn bạc giải quyết, không được đơn phương hủy bỏ hợp đồng.
            - Bên nào vi phạm sẽ phải bồi thường mọi thiệt hại cho bên kia do việc không thực hiện hợp đồng.
            - Hợp đồng được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 03 bản, bên B giữ 02 bản.
 
 
                   ĐẠI DIỆN BÊN B                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN A
 

Số lần xem trang: 331
Điều chỉnh lần cuối: 03-10-2011

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bốn bốn năm bốn

Xem trả lời của bạn !